Important Books for Urdu Optional for UPSC IAS Mains

Books for Urdu language optional for UPSC IAS Mains

  • Ansaf-e-SuKhan aur Sher Haiyyaten – Shamian Ahmed
  • Mokqadwa; Tarikh-e-Zuban-e-Urdu – Prof. Maswood Husain Khan
  • Urdu Adab Ki Tarikh – Noorul Hasan Naqvi
  • Urdu ki Lisani Tashkil – Mirza Khalil Ahmad Beg
  • Urdu Nasr ka Tauqidi Mutala – Suenbul Nigar
  • Urdu Shairi ka Tauqidi Mutala – Suenbul Nigar

Leave a Reply