UPSC Sanskrit Optional books

UPSC Sanskrit books

 • Rachnanuvadkaumudi by Kapildev Dwivedi
 • Brihad Anuvad Chandrika by Chakradhar Nautiyal “Hansa” Shastri
 • Bhasha Vigyan evam Bhasha Shastra by Kapildev Dwivedi
 • Sanskrit Sahitya ka Itihaas by Umashankar Sharma “Rishi”
 • Sanskrit Kavi Darshan by Bhola Shankar Vyas
 • R. Kale’s books on each of the Mahakavya
 • Separate books for topics of Group 2 – Pracheen Sahitya (ancient literature)
 • Original texts
  • Raghuvansham – Canto I, Verses 1 to 10
  • Kumarasambhavam – Canto I, Verses 1 to 10
  • Kiratarjuniyam – Canto I, Verses 1 to 10
  • Isavasyopanisad – verses -1, 2, 4, 6, 7, 15 and 18
  • Bhagavatgita chapter II verses 13 to 25
  • Sundarakandam of Valmiki Canto 15, Verses 15 to 30
  • Meghadutam – verses 1 to 10
  • Nitisatakam – Verses 1 to 10 (Bharatiya Vidya Bhavan Publication)
  • Kadambar i- Sukanaso-padesa (only)
 • Shukanasopadesh – varnanam by Dr. Rajendra Kumar

Leave a Reply